Regulamin konkursu

na NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

 1. Organizatorzy konkursu:
 2. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze
 3. Urząd Gminy w Czarnym Borze
 4. Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze
 5. Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze
 • Cele konkursu:
 • Popularyzacja oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
 • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej;
 • Stworzenie okazji do zaprezentowania przez mieszkańców Gminy własnych pomysłów i technik wykonania Palm Wielkanocnych oraz form ich zdobienia;
 • Rozbudzanie inwencji twórczej;
 • Przekaz wartości i tradycji w rodzinie;
 • Integracja społeczności lokalnej.
 • Zasady konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjną Palmę Wielkanocną. Technika wykonania: materiały naturalne np:. żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążki, wydmuszki, bibuła itp. Palmy oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:

 • I kategoria – indywidualne,
 • II kategoria – dzieci szkolne,
 • III kategoria – instytucje.
 •  Warunki udziału:
 • Wykonanie Palmy Wielkanocnej;
 • Wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobienia;
 • Zgłoszenie Palmy do konkursu w podanym niżej terminie.
 • Miejsce i termin zgłaszania i składania prac:

Składanie prac: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze w dniu 31.03 2023 w godzinach od 13:00 do 15:00. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do Palmy, zawierającą następujące informacje:

 • Imię i nazwisko uczestnika, adres (prace indywidualne);
 • Nazwa placówki, adres, klasa (praca indywidualna lub zespołowa);
 • Pełna nazwa stowarzyszenia, koła, adres (praca zespołowa).
 • Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 2 kwietnia 2023 roku ok. godz. 13:00 w Kościele w Czarnym Borze.

 • Ocena prac:

Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: gotowe Palmy Wielkanocne, wykonanie ze sztucznych gotowych materiałów i sztucznych elementów ozdobnych.

Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisje powołaną przez organizatorów. Oceny prac dokona komisja w dniu 1 kwietnia 2023 roku. Prace, które otrzymają najwięcej punktów zostaną nagrodzone w poszczególnych kategoriach. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac. Kryteria oceny prac. Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

 • Zgodność z regulaminem konkursu;
 • Pomysłowość i inwencje twórczą uczestników konkursu;
 • Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobionych;
 • Wielkość i bogactwo użytych materiałów;
 • Samodzielność i estetykę wykonania pracy.
 • Nagrody.

W każdej kategorii przewidziano nagrody o wartości:

• I miejsce – 500 zł

• II miejsce – 300 zł

• III miejsce – 200 zł

 • Kontakt:

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Główna 4, 58-379 Czarny Bór,

tel. 74 84 50 130

Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43, tel. 74 84 50 242 Urząd Gminy w Czarnym Borze, ul. Główna 18, tel. 74 84 50 139

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych na potrzeby organizacji i promocji konkursu. Dostarczenie prac na konkurs jest równoczesne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac.

Regulamin dostępny na stronach:

www.ck.czarny-bor.pl

 www.czarny-bor.pl

 www.parafiaczarnybor.pl

Imprezy organizowane przez B+CK, Gminę Czarny Bór oraz Parafię w Czarnym Borze mogą być rejestrowane w formie zdjęć oraz plików wideo. Uczestnicząc w tym wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na rejestracje, rozpowszechnianie oraz zamieszczanie w tradycyjnych i elektronicznych mediach wizerunku zarówno Państwa osoby, jak i osób niepełnoletnich, których jesteście Państwo opiekunami prawnymi. Zamieszczanie rozpowszechnienie w/w wizerunku odbywać się będzie na potrzeby promocyjne B+CK, Gminy Czarny Bór oraz Parafii w Czarnym Borze. Dane osobowe, w tym wizerunek rozpowszechnianie będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.