Regulamin konkursu na NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 

 1. Organizatorzy konkursu:

Organizatorami konkursu na wykonanie Najpiękniejszej Palmy Wielkanocnej są: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze oraz Urząd Gminy w Czarnym Borze, Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze i Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Czarnym Borze.

2. Cel:

 • Celem konkursu jest:
 • Popularyzacja oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
 • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej;
 • Stworzenie okazji do zaprezentowania przez mieszkańców Gminy własnych pomysłów 
i technik wykonania Palm Wielkanocnych oraz form ich zdobienia;
 • Rozbudzanie inwencji twórczej;
 • Przekaz wartości i tradycji w rodzinie;
 • Integracja społeczności lokalnej.

3. Zasady konkursu:


Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjną Palmę Wielkanocną. Technika wykonania: materiały naturalne np:. żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążki, wydmuszki, bibuła itp.  

Palmy oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:

 • I kategoria – indywidualne,
 • II kategoria – dzieci szkolne,
 • III kategoria – instytucje.

4. Warunki udziału:

 • Wykonanie Palmy Wielkanocnej;
 • Wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobienia;
 • Zgłoszenie Palmy do konkursu w podanym niżej terminie.
 • Miejsce i termin zgłaszania i składania prac:

Składanie prac: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze w dniu 3 kwietnia 2020 w godzinach od 13:00 do 15:00.

 • Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do Palmy, zawierającą następujące informacje:
 • Imię i nazwisko uczestnika, adres (prace indywidualne);
 • Nazwa placówki, adres, klasa (praca indywidualna lub zespołowa);
 • Pełna nazwa stowarzyszenia, koła, adres (praca zespołowa).
 • Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 5 kwietnia 2020 roku ok. godz. 13:00 
po Mszy Świętej.  

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/697 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 


na potrzeby organizacji i promocji konkursu.


Dostarczenie prac na konkurs jest równoczesne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac.

 • Ocena prac:

Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności:

 • Gotowe Palmy Wielkanocne;
 • Wykonanie ze sztucznych gotowych materiałów i sztucznych elementów ozdobnych.

Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisje powołaną przez organizatorów.  

Oceny prac dokona komisja w dniu 4 kwietnia 2020 roku. Prace, które otrzymają najwiecej punktów zostaną nagrodzone w poszczególnych kategoriach.

Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac.  

9. Kryteria oceny prac.

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

 • Zgodność z regulaminem konkursu,  
 • Pomysłowość i inwencje twórczą uczestników konkursu,
 • Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobionych,
 • Wielkość i bogactwo użytych materiałów,
 • Samodzielność i estetykę wykonania pracy.

10. Nagrody.

W każdej kategorii przewidziano nagrody pieniężne:


 • I miejsce – 500 zł
 • II miejsce – 300 zł
 • III miejsce – 200 zł  

11. Kontakt:

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Główna 4, 58-379 Czarny Bór, tel. 74 84 50 130

Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43, tel. 74 84 50 242

Urząd Gminy w Czarnym Borze, ul. Główna 18, tel. 74 84 50 139

Regulamin dostępny na stronie www.ck.czarny-bor.pl www.czarny-bor.pl www.parafiaczarnybor.pl

Imprezy organizowane przez B+CK, Gminę Czarny Bór oraz Parafię w Czarnym Borze mogą być rejestrowane w formie zdjęć oraz plików wideo. Uczestnicząc w tym wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na rejestracje, rozpowszechnianie oraz zamieszczanie w tradycyjnych i elektronicznych mediach wizerunku zarówno Państwa osoby, jak i osób niepełnoletnich, których jesteście Państwo opiekunami prawnymi. Zamieszczanie rozpowszechnienie w/w wizerunku odbywać się będzie na potrzeby promocyjne B+CK. Dane osobowe, w tym wizerunek rozpowszechnianie będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tak